På transportsidan kommer vi även under 2024 att fortsätta den effektivisering och rationalisering som vi påbörjade 2022. Vi kommer inledningsvis att arbeta med en ytterligare kartläggning av våra inköpsmönster och tillhörande transportmöjligheter inklusive de individuella behoven och kombinera detta med analyser av alternativen som är att minimera transporter från producent till slutkonsument. Målet âr en ambitiös minimering av företagets totala Co2-fotavtryck genom optimerad produktion och transporter.

Under 2024 påbörjar vi en datadriven och systematiserad uppföljning av vår miljöpåverkan inom transportområdet, inklusive fokus på en ökad användning av grönare transportlösningar. Det digitala systemstödet kommer att omfatta och samla in information om alla transportformer som den enskilda produkten utsätts för under sin livstid.